Výzva na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť projektovej podpory na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl. Od 10.5.2023 môžu základné školy s dvojzmennou prevádzkou žiadať o financovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu stavby alebo stavebných prác za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl v zmysle výzvy s kódom 07I02-20-V01. Zámerom výzvy je poskytnúť finančné prostriedky žiadateľom na zabezpečenie projektu s cieľom rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Zároveň je cieľom v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 3 461 086 EUR vrátane DPH. Maximálna výška finančných prostriedkov na architektonickú štúdiu je 482 EUR vrátane DPH pre jednu novovytvorenú kapacitu. Maximálna výška finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá obsahuje architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a dokumentáciu pre realizáciu stavby je 1 375 EUR vrátane DPH pre jednu novovytvorenú kapacitu. 

Indikatívny zoznam základných škôl s dvojzmennou prevádzkou k 15.09.2021 môžete nájsť tomto odkaze.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára.  

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na vypracovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) (ktorej súčasťou je architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu stavby), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.04.2024 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30.04.2024 musí byť najneskôr odovzdaný vykonávateľovi predmet projektu, čiže architektonická štúdia alebo projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (ktorej súčasťou je architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu stavby) žiadateľom, aby sa zabezpečilo plynulé plnenie cieľa POO a to odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ k dátumu 30.06.2026 a to vrátane týchto dní.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do 31.7.2023 alebo vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Taktiež organizujeme 18.05.2023 pre potenciálnych žiadateľov online informačný seminár k vyhlásenej výzve. Prosíme potenciálnych žiadateľov vyplniť registračný formulár na nasledujúcom odkaze. Registrovaným záujemcom zašleme odkaz na schôdzu v aplikácii Microsoft Teams.

pp čerpanie 5.2.2024

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky