Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“ vo výške 53 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority, aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné ako aj remeselnícke aktivity).

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s prílohou Súhlas zriaďovateľa.

Na výzvu bolo vyčlenených 53 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) (ďalej len „žiadateľ“) zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Ak je žiadateľom zriaďovateľ základnej školy alebo strednej školy  s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je dôležité uviesť počet žiakov učiacich sa jazyk národnostnej menšiny.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://multikulti.iedu.sk. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. 11. 2022 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložené podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese multikulturna.vychova@minedu.sk.
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ / Vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu.

Vopred si vypracujte prílohu – Súhlas zriaďovateľa. Prílohu podpísanú a opečiatkovanú zriaďovateľom školy je potrebné uložiť si naskenovanú do .pdf formátu ešte pred vyplnením formulára a až následne odporúčame  pristúpiť k vypĺňaniu online žiadosti.

Odporúčania:

  • na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;
  • ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak);
  • skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna;
  • potvrdenie o odoslaní spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu;
  • ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú);
  • v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte na e-mailovú adresu multikulturna.vychova@minedu.sk.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky