Navigácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

AKTUALIZÁCIA: Nakoľko sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo navýšiť finančné prostriedky na tento účel, bolo v rámci 3. kola rozvojového projektu podporených ďalších 113 škôl. Zoznamy podporených žiadostí sú zverejnené nižšie na tejto stránke.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách.

Cieľom výzvy je začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom:

-          je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy;
-          je samozrejmosťou overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených a nepravdivých informácií a prezentácie názorov založených na dezinformáciách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dátum vyhlásenia: 14.09.2023
Dátum uzávierky: 28.09.2023

Výzva nadväzuje na prácu a výstupy pracovnej skupiny pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie, nové doplnené ustanovenia etického kódexu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj vyhlásenú výzvu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Žiadatelia si môžu požiadať o finančné prostriedky na realizáciu aktivít v maximálnej výške 4 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 105 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi základné školy, stredné školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola alebo stredná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na https://minedu.egrant.sk/.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky