Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „ZDRAVIE NA TANIERI 2015“

Vyhlásenie výsledkov
výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvojový projekt ZDRAVIE NA TANIERI 2015
 
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 28 projektov s požiadavkou 35 962,-€ na ich realizáciu.
Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 11 projektov s výškou finančného príspevku v sume 23 000 EUR.
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom rozpočtovým opatrením prostredníctvom príslušných okresných úradov. Škola, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania, je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.


Súbor typu pdf Vybrané projekty

Súbor typu pdf Nevybrané projekty

Súbor typu pdf Vyradené projekty

Súbor typu pdf Zloženie komisie


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2015 na rozvojový projekt Zdravie na tanieri 2015.
     Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia vrátane spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja podľa §10 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Cieľom podpory je najmä
 - realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a pohybových aktivít
- podpora Celospoločenských programov podpory zdravia a ich sprievodných aktivít
- motivácia žiakov k zmene životného štýlu, stravovacích návykov a  k správnemu pitnému režimu
- podpora projektu Propagácia MSN
- podpora osobitného systému stravovania a pitného režimu
- modernizácia technológií.

      Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 7. máj 2015.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku