Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017

 
Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení
na rok 2017
 
Na základe Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017 (ďalej len „výzva“) bolo prostredníctvom on-line systému na portáli ministerstva školstva vyzvy.iedu.sk sekcii regionálneho školstva ministerstva elektronicky predložených 35 žiadostí.
 
Vyhodnocovanie elektronicky podaných oprávnených žiadostí prostredníctvom formuláru dostupného na https://vyzvy.iedu.sk/ sa uskutočnilo prostredníctvom aplikácie MS Sharepoint 2016. Výsledky hodnotenia sú uvedené v prílohe č. 1.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodol o výške finančných prostriedkov a pridelil ich 25 žiadateľom. Výška schválenej dotácie je uvedená v prílohe č. 1.

Súbor typu pdf Príloha č. 1


 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení
na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6 cods.1 zákona č. 597/2003Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003Z.z.).
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.
 
Žiadateľ o dotáciu na časopisy na rok 2017 musí elektronicky vyplniť formulár žiadosti prostredníctvom on-line systému na portáli ministerstva vyzvy.iedu.sk. Iné ako elektronické spracovanie formulárov prostredníctvom portálu vyzvy.iedu.sk nie je akceptovateľné a v prípade nedodržania tejto formy bude žiadosť z formálneho hľadiska vyradená.

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky aj listinne nasledovne:
1. Vyplnenú elektronickú žiadosť odosiela žiadateľ elektronicky najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy do užívateľského prostredia ministerstva.
2. Na e-mailovú adresu žiadateľa bude po odoslaní elektronickej žiadosti zaslaný notifikačný e-mail s pdf verziou žiadosti a tabuľka s názvom Rozpis rozpočtu, ktorú priložil k žiadosti. Žiadateľ obe prílohy (žiadosť a tabuľku) vytlačí, podpíše, opečiatkuje a odošle na adresu:
     
Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke: „Časopisy – výzva na rok 2017“.
 
Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.
 
Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
                                                                    27. máj 2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky