Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015

   Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015
 
     V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015 bola sekcii regionálneho školstva doručená 1 žiadosť, ktorá spĺňala všetky podmienky výzvy na pridelenie dotácie.
 
     Komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015 bola predložená žiadosť vybraná, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie žiadostí


    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015.
     Obnova výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015 je zameraná na odbornú pomoc  zamestnancom základných škôl; na podporu kritického myslenia žiakov, ich schopnosti vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre experiment, diskusiu, konfrontáciu názorov a poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu;  na aktivity podporujúce interkultúrne prostredie a aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 10 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: starostlivost@minedu.sk.
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 20. mája 2015.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku