Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.
     Cieľom poskytnutia dotácie je umožniť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobitným zreteľom na deti a žiakov so zdravotným postihnutím a deťom a žiakom bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb verejne prezentovať nadanie a talent i sprostredkovať deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobitným zreteľom na deti a žiakov so zdravotným postihnutím a deťom a žiakom bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb stretnutie s ich vzormi – s obľúbenými umelcami, športovcami, vedcami.
     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov. Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 12. 06. 2017.


Vyhodnotenie Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017
 
     Na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017  dňa 16. júna 2017  členovia komisie prerokovali výsledné hodnotenie projektov predložených v rámci výzvy o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy vzdelávania na základe posúdenia a pridelenia percentuálneho podielu, určeného v piatich kritériách vo výzve, od jednotlivých členov komisie.
     Do návrhu na pridelenie dotácie bol na základe odhlasovania členov komisie odsúhlasený 1 projekt, s celkovou požadovanou sumou vo výške 10 000 € vyčíslenou v žiadosti k projektu.
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s návrhom výberovej komisie.
 
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky