Navigácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2016

 
Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach
Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2016
 
V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2016 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 15 žiadostí.
 
Z predložených žiadostí bolo vyradených 10 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky výzvy.
 
Z hodnotených žiadostí boli vybrané Komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacíchoblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda 4 žiadosti na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Poradie hodnotených žiadostí a výška pridelených finančných prostriedkov

Súbor typu pdf Zoznam žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky

Súbor typu pdf Zloženie komisie

 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.
 
Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2016.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:
matematika-clovek@minedu.sk
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:
                                       
                                                  26. marec 2016Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky