Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“


ZVEREJNENIE
výsledkov Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 55 projektov s požiadavkou 686 387,50 € na ich realizáciu, čo je vyše dvojnásobne viac oproti vyčlenenému objemu finančných prostriedkov na tento účel.

Z predložených projektov komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ vybrala 25 projektov, ktoré vrátane výšky schválených finančných prostriedkov uvádzame v Zozname vybraných projektov.

Dodatkom č. 1 k Zoznamu vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Odstránenie stavebných bariér v školách pre žiakov so zdravotným postihnutím 2017“, schváleným dňa 27. 09. 2017, sa mení a dopĺňa Zoznam vybraných projektov.

Z hodnotených projektov bolo vybraných celkom 26 projektov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky v sume 300 000 €.

Ostatné predložené projekty nemôžu byť v tomto roku podporené, pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér je limitovaný sumou 300 000 €.

Niektoré predložené projekty boli vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve. Niektoré predložené projekty boli vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve - išlo predovšetkým o nesprávny rozpis rozpočtu (požiadavka na bežné výdavky, požadovaná suma nezaokrúhlená na celé eurá, nedodržané stanovené percento spoluúčasti, neuvedenie ekonomickej klasifikácie a jej názvu, nesprávna ekonomická klasifikácia...).

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Súbor typu pdf Dodatok č. 1 k ZOZNAMU vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“


Súbor typu pdf Zoznam nepodporených projektovVyhlásenie
Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).
 
Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017.


Súbor typu pdf Výzva

Súbor typu rtf Žiadosť

Súbor typu pdf Štatút komisie

Súbor typu pdf Príloha č. 1 k štatútu

Súbor typu pdf Príloha č. 2 k štatútu
Skočiť na začiatok stránky