Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017


Zverejnenie výsledkov Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017 sa dňa 5. 6. 2017 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie.

Medzirezortná komisia posudzovala 38 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dotácia bola poskytnutá 35 žiadateľom. Dve žiadosti nedosiahli minimálny počet bodov podľa bodu 3 výzvy a jednu žiadosť predložil neoprávnený žiadateľ. Finančné prostriedky vo výške 150 000 EUR boli rozdelené 35 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.


Súbor typu pdf Príloha č. 1
 
Súbor typu pdf Príloha č. 2

 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2017. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).
 
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr
          
                                                        do 11. mája 2017.


Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky