Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

 
 Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2015
 
 

     Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2015 sa dňa 21. 5. 2015 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie výberovej komisie.
     Výberová komisia posudzovala 1 žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá bola predložená na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiadateľ predložil všetky požadované údaje a dokumenty v stanovenom termíne. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohe 1.
     Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu výberovej komisie.

Súbor typu pdf Príloha č. 1


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl.
     Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.
     Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.
     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.. Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR, najneskôr do 23. apríla 2015.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku