Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2015

Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2015
 
      Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2015 sa dňa 3. 6. 2015 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie.
     Medzirezortná komisia posudzovala 38 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyhlásené podmienky splnilo 35 žiadateľov, ktorým boli rozdelené finančné prostriedky vo výške 160 000 EUR. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.
     Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.

Súbor typu pdf Príloha č. 1
     
Súbor typu pdf Príloha č. 2     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 25. marca 2015 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2015. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).
     Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 23. apríla 2015.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku