Navigácia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

Dotácia môže byť poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 24. marca 2016.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky