Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl 2014 - pracovisko so zameraním na jadrovú energetiku

Ministerstvo   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   Slovenskej   republiky   (ďalej   len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu na univerzitné pracovisko pre jadrovú energetiku vo forme vytvorenia nového pracoviska vysokej školy alebo rozvoja existujúceho pracoviska vysokej školy.


Projekt je potrebné predložiť do 28.2.2014. Žiadosť o dotáciu môžu podávať verejné vysoké školy uskutočňujúce študijné programy v študijných odboroch jadrová energetika, jadrová a subjadrová fyzika, jadrová chémia, elektroenergetika alebo elektrotechnika.

Projekt sa predkladá elektronicky prostredníctvom portálu vysokých škôl. Samotná žiadosť (vygenerovaná po uložení projektu na portáli vysokých škôl) sa spolu s povinnými prílohami predkladá v papierovej forme na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 7. marca 2014.

Podrobnosti výzvy sú zverejnené na portáli vysokých škôl.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku