Výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Cieľ výzvy

Cieľom je podporiť aktivity verejných vysokých škôl pri komunikácii s perspektívnymi partnermi a pri príprave žiadostí o grant na vytvorenie konzorcia/aliancie európskych univerzít podporovaného v rámci programu Erasmus+ (iniciatíva Európskych univerzít) v rámci avizovanej výzvy, ktorej zverejnenie je indikované v štvrtom kvartáli 2019.

Ďalšie informácie sú napríklad na:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

Oprávnení žiadatelia

Verejné vysoké školy

Spôsob predkladania žiadostí

Prostredníctvom elektronickej pošty na svs@minedu.sk a súčasne v listinnej forme na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 alebo formou elektronického podania do elektronickej schránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Termín na predkladanie žiadostí

Sedem pracovných dní od zverejnenia tejto výzvy.

Žiadosť nebude akceptovaná, ak nebola doručená v uvedenej lehote na svs@minedu.sk a pred uplynutím určenej lehoty podaná na poštovú prepravu.

Náležitosti žiadosti

Žiadosť podáva štatutárny orgán vysokej školy, prílohou žiadosti je formulár, ktorý je prílohou tejto žiadosti. Detaily žiadosti sa neurčujú, je potrebné, aby zo žiadosti bolo zrejmé, kto, o čo a koho žiada.

Obmedzenie na podávanie projektov

Vysoká škola môže podať v rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.

 

 

Možnosť podávania spoločných projektov

Žiadosť podáva vysoká škola samostatne, v prípade že viaceré vysoké školy rokujú o vytvorení spoločného konzorcia, môžu si podať samostatnú žiadosť.

Spôsob hodnotenia a výberu projektov

Doručené žiadosti sú predmetom posúdenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podporené budú tie žiadosti, v ktorých vysoká škola preukáže konkrétne kroky a ktoré už vykonala za účelom prípravy na podanie žiadosti o grant z programu Erasmus+ v rámci pripravovanej výzvy na podporu vytvárania Európskych univerzít a konkrétny plán ďalších aktivít.

 

Kritériá, podľa ktorých bude ministerstvo posudzovať doručené žiadosti:

  • Žiadosť bola doručená oprávneným žiadateľom
  • Žiadosť bola doručená v určenom termíne a určeným spôsobom
  • Zo žiadosti je zrejmé, že vysoká škola už má predbežne dohodnutú časť partnerov/prisľúbenú spoluprácu na vytvorení konzorcia/aliancie v rámci iniciatívy Európskych univerzít
  • V žiadosti sú uvedené konkrétne plánované kroky, ktoré vysoká škola plánuje realizovať za účelom podania žiadosti v rámci avizovanej výzvy v programe Erasmus+
  • Vysoká škola podala len jednu žiadosť
  • Požadovaná dotácia zodpovedá limitom výzvy

 

Nesplnenie jedného z uvedených kritérií znamená nepodporenie žiadosti.

Zmeny v projekte

Plán aktivít na prípravu a podanie žiadosti o grant v rámci programu Erasmus+ je považovaný za indikatívny (cieľom je preukázať, že vysoká škola má naplánované konkrétne aktivity k podaniu žiadosti o grant v rámci programu Erasmus+) a vysoká škola môže dotáciu použiť aj na iné aktivity, ktoré v ňom neuvedie, majú súvis s cieľom tejto výzvy a sú v súlade s jej aktuálnymi potrebami.

Podmienky použitia dotácie

Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov vysokej školy na pracovné cesty jej zamestnancov súvisiacich s rokovaním o podmienkach spolupráce a prípravou žiadosti v rámci avizovanej výzvy v programe Erasmus+, organizáciu pracovných stretnutí zo strany vysokej školy (napr. zabezpečenie ubytovania, občerstvenia a pohostenia v rámci stretnutí organizovaných vysokou školou na Slovensku), prekladateľské služby, odmenu zamestnancov.

Ak v rámci nákladov na jednu aktivitu sú realizované viaceré činnosti (napríklad prednáškový pobyt spojený s rokovaním o vytvorení aliancie/konzorcia), oprávnenými nákladmi sú len náklady, ktoré bolo skutočne potrebné vynaložiť na rokovanie o konzorciu (napr. zahraničná pracovná cesta trvá 5 pracovných dní, z toho jeden deň je venovaný rokovaniam o možnej spolupráci v rámci iniciatívy Európskych univerzít, zvyšné 3 dni pozostávajú z odborných prednášok a jeden deň je potrebný na cestu), oprávnené náklady sú tak náklady na cestu, jeden nocľah (ak s ohľadom na možnú dopravu na návrat späť nebolo potrebné zabezpečiť dva nocľahy) a časť vreckového a diét pripadajúca na cestu a deň rokovania.

Z dotácie je možné refundovať náklady vysokej školy, ktoré jej vznikli po 1. júni 2019 a uhrádzať je možné náklady do termínu uvedeného vo výzve v rámci programu Erasmus+ na podanie žiadosti o grant v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít.

V prípade, že sa rozhodne o nevypísaní predmetnej výzvy, ministerstvo oznámi vysokej škole, že podľa informácií z Európskej komisie výzva nebude vypísaná a oprávnenými nákladmi budú náklady najviac do dňa doručenia tohto oznámenia.

V prípade, že vysoká škola bude súčasťou konzorcia/aliancie, ktorého projekt v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít bude podporený v rámci programu Erasmus+, nepoužitú časť poskytnutej dotácie na rozvoj môže vysoká škola použiť na spolufinancovanie aktivít z podporeného projektu v rámci programu Erasmus+.

Ak sa vysokej škole nepodarí byť súčasťou konzorcia/aliancie alebo vytvoriť konzorcium/alianciu, ktoré podá projekt v rámci programu Erasmus+, za oprávnené budú považované výdavky najviac do výšky 50 % poskytnutej dotácie.

 

Dotácia sa poskytuje formou bežného transferu.

Výška dotácie

Vysoká škola môže požiadať o dotáciu najviac do výšky 30 000 eur. Celková suma vyčlenená na podporu je 150 000 eur. V prípade, že celkovo požadovaná suma v predložených žiadostiach, ktoré splnia podmienku, bude vyššia ako vyčlenená suma, ak to bude možné, ministerstvo rozhodne o zvýšení uvedenej sumy alebo o pomernom podporení žiadateľov do vyčerpania alokovanej sumy.

Časové obmedzenie

Do jedného mesiaca od termínu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu Erasmus+ podporená vysoká škola predloží predbežné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a správu o zrealizovaných aktivitách. V závislosti od toho, či projekt, na ktorého vypracovaní a podaní vysoká škola spolupracovala, získa podporu z programu Erasmus+, bude môcť vysoká škola použiť prípadnú nepoužitú časť dotácie na aktivity projektu podporeného z programu Erasmus+ alebo zostatok poskytnutej dotácie vrátiť na účet ministerstva v lehote a spôsobom oznámeným ministerstvom. Lehoty a postup zúčtovania poskytnutej dotácie bude súčasťou aj prípadného oznámenia ministerstva o tom, že sa rozhodlo o nevypísaní plánovanej výzvy – druhého kola na podporu iniciatívy Európskych univerzít v rámci programu Erasmus+.

 

V Bratislave dňa 18. 11. 2019

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky