Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2023

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2023

 

Predmet výzvy:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 106 odsek 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh v zmysle § 106ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Infraštruktúrou sa rozumie technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce poskytovanie a rozvoj elektronických telekomunikačných dátových služieb a prístup k internetu. 

 

Vyčlenené finančné prostriedky sú v štruktúre:

Tovary a služby: 1 120 000,- €

Bežné transfery: 250 000,- €

Obstarávanie kapitálových aktív: 410 098,- €

 

Požadované spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 0,- €.

 

Celý rozsah vyčlenených finančných prostriedkov bude poskytnutý jednému žiadateľovi.

 

Cieľom je podporiť prístup k internetu a s tým súvisiacich služieb pre vysoké školy a výskumné organizácie formou:

-           podpory ďalšieho rozširovania dátovej siete

-           podporiť prevádzku a služby pripojenia do dátovej optickej infraštruktúry pre vysoké školy a výskumné organizácie

 

Pod podporou prístupu k internetu a s tým súvisiacich služieb sa rozumejú náklady na:

 1. prenájom a údržbu optickej infraštruktúry rozšírenej chrbticovej siete a mestských prístupových sietí a na prenájom telekomunikačných služieb pre pripojenie vysokých škôl a výskumných organizácií verejného a štátneho sektora,
 2. pripojenie do medzinárodných dátových sietí vrátane siete Európskej únie pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT a vrátane prístupu k informačným zdrojom
 3. cestovné a stravné na pracovných cestách vykonávaných pri realizácii projektu,
 4. investičné vybavenie dátovej siete:

- na rozširovanie optickej infraštruktúry chrbticovej siete, vrátane budovania vlastných mestských prístupových sietí, pre pripojenie škôl a výskumných organizácií,

- na vybavenie nových uzlov siete sieťovými technickými a programovými  prostriedkami pre zabezpečenie prepojenia na chrbticovú sieť,

 

Kritériá vyhodnotenia uchádzačov:

V zmysle úlohy č. B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 2. mája 2001 „k návrhu opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách bola pre vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh vybudovaná Akademická dátová sieť SANET. Oprávnený žiadateľ o dotáciu musí by ku dňu podávania žiadosti o dotáciu prevádzkovateľom Akademickej dátovej siete SANET.

 

Požadované doklady:

Žiadosť o dotáciu musí v zmysle zákona o vysokých školách okrem identifikácie žiadateľa obsahovať:

 • vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa § 106a odseku 2 písm. a) zákona o vysokých školách a časový harmonogram ich uskutočnenia,
 • rozpočet príjmov a výdavkov súvisiaci s finančným zabezpečením činností, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách, z toho osobitne rozpis na mzdové náklady a ostatné osobné náklady,
 • výšku požadovanej dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách,
 • údaje podľa osobitného predpisu (§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti o dotáciu dotácia na uskutočnenie stavby alebo dotácia na zmenu stavby,
 • ciele, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť, a merateľné ukazovatele s cieľovými hodnotami, podľa ktorých je možné posúdiť úspešnosť naplnenia cieľov,
 • informáciu o ďalších výzvach, grantových schémach a dotačných schémach, v ktorých sa žiadateľ uchádza alebo uchádzal o získanie dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách alebo o získanie dotácie z verejných prostriedkov,
 • súhlas žiadateľa so zverejnením poskytnutých údajov,

 

Prílohami k žiadosti o dotáciu sú:

 • popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa a informácie o najvýznamnejších dosiahnutých výsledkoch za tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o dotáciu,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé,
 • doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto výzve.
 • ak žiadateľ doručí dve a viac žiadostí o dotáciu na základe jednej výzvy, jeho žiadosti o dotáciu ministerstvo školstva zamietne.
 • ak ministerstvo školstva zistí formálne nedostatky v žiadosti o dotáciu alebo v jej prílohách, informuje o tom žiadateľa. Žiadateľ do desiatich pracovných dní od odoslania informácie o zistení formálnych nedostatkov v jeho žiadosti o dotáciu vykoná nápravu, inak ministerstvo školstva žiadosť o dotáciu zamietne.
 • ministerstvo školstva môže zrušiť vyhlásenú výzvu. O zrušení výzvy ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľov.

 

Ministerstvo poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky v prípade preukázania splnenia podmienok podľa §8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ o dotáciu predloží doklady v zmysle §8a ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu ak:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
 • je bezúhonný, pričom pod podmienkou bezúhonnosti sa pre účely tejto výzvy rozumie bezúhonnosť žiadateľa, ako aj bezúhonnosť jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prípadne osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o poskytnutí dotácie, pričom takéto osoby sa za bezúhonné považujú v prípade, ak neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

 

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok nasledovne:

 • čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 • potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace
 • čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
 • potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
 • potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace
 • poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre všetky relevantné osoby aj so súhlasom takýchto osôb o použití osobných údajov na uvedený účel. V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo neudelenia súhlasu všetkých relevantných osôb pre použitie ich osobných údajov pre uvedený účel, resp. v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov, bude žiadateľ resp. prijímateľ povinný predložiť sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.

 

Očakávaný výsledok výzvy:

Výsledkom žiadosti uchádzača o poskytnutie dotácie na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh bude dotačná zmluva medzi zmluvnými stranami – MŠVVaŠ SR a žiadateľom o dotáciu.

 

Dátum ukončenia podávania žiadostí o dotáciu:

Podávať žiadosti o dotáciu je možné do termínu 10.7.2023

 

Časový harmonogram vyhodnocovania dotácie:

 • Do 5 pracovných dní po doručení žiadosti uchádzača o dotáciu prebehne administratívna kontrola predložených dokladov,
 • Pre posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu bude v termíne od 10.7.2023 zasadať komisia, vytvorená na tento účel. Táto komisia zasadne v priebehu 2 kalendárnych týždňov po uplynutí lehoty na podávanie žiadostí o dotáciu,
 • V prípade splnenia všetkých právnych náležitostí bude do 5 pracovných dní po zasadnutí komisie zverejnený výsledok výzvy
 • Do 2 kalendárnych týždňov od zverejnenia výsledkov výzvy bude s úspešným žiadateľom o dotáciu uzatvorená dotačná zmluva.

 

Prílohy:

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky