Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2019

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie
 
 
 
Predmet výzvy:
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 106a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh v zmysle § 106ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Infraštruktúrou sa rozumie technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce poskytovanie a rozvoj elektronických telekomunikačných dátových služieb a prístup k internetu. 
 
Vyčlenené finančné prostriedky sú v štruktúre:
Tovary a služby: 1 305 000,- €
Bežné transfery: 245 000,- €
Obstarávanie kapitálových aktív: 230 098,- €  
 
Požadované spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 0,- €.
Spodná hranica dotácie sa neurčuje.
 
Celý rozsah vyčlenených finančných prostriedkov bude poskytnutý jednému žiadateľovi.
 
Cieľom je podporiť prístup k internetu a s tým súvisiacich služieb pre vysoké školy a výskumné organizácie formou:
-           podpory ďalšieho rozširovania dátovej siete
-           podporiť prevádzku a služby pripojenia do dátovej optickej infraštruktúry pre vysoké školy a výskumné organizácie
 
Pod podporou prístupu k internetu a s tým súvisiacich služieb sa rozumejú náklady na:
a)          prenájom a údržbu optickej infraštruktúry rozšírenej chrbticovej siete a mestských prístupových sietí a na prenájom telekomunikačných služieb pre pripojenie vysokých škôl a výskumných organizácií verejného a štátneho sektora,
b)          pripojenie do medzinárodných dátových sietí vrátane siete Európskej únie pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT a vrátane prístupu k informačným zdrojom
c)          cestovné a stravné na pracovných cestách vykonávaných pri realizácii projektu,
d)          investičné vybavenie dátovej siete:
- na rozširovanie optickej infraštruktúry chrbticovej siete, vrátane budovania vlastných mestských prístupových sietí, pre pripojenie škôl a výskumných organizácií,
- na vybavenie nových uzlov siete sieťovými technickými a programovými  prostriedkami pre zabezpečenie prepojenia na chrbticovú sieť,
 
 
 
 
 
Kritériá vyhodnotenia uchádzačov:
 
V zmysle úlohy č. B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 2. mája 2001 „k návrhu opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách bola pre vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh vybudovaná Akademická dátová sieť SANET. Oprávnený žiadateľ o dotáciu musí by ku dňu podávania žiadosti o dotáciu prevádzkovateľom Akademickej dátovej siete SANET.
 
 
Požadované doklady:
 
Žiadosť o dotáciu musí v zmysle zákona o vysokých školách okrem identifikácie žiadateľa obsahovať:
·         vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa § 106a odseku 2 písm. a) zákona o vysokých školách a časový harmonogram ich uskutočnenia,
·         rozpočet príjmov a výdavkov súvisiaci s finančným zabezpečením činností, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách, z toho osobitne rozpis na mzdové náklady a ostatné osobné náklady,
·         výšku požadovanej dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách,
·         údaje podľa osobitného predpisu (§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti o dotáciu dotácia na uskutočnenie stavby alebo dotácia na zmenu stavby,
·         ciele, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť, a merateľné ukazovatele s cieľovými hodnotami, podľa ktorých je možné posúdiť úspešnosť naplnenia cieľov,
·         informáciu o ďalších výzvach, grantových schémach a dotačných schémach, v ktorých sa žiadateľ uchádza alebo uchádzal o získanie dotácie podľa § 106 zákona o vysokých školách alebo o získanie dotácie z verejných prostriedkov,
·         súhlas žiadateľa so zverejnením poskytnutých údajov,
 
Prílohami k žiadosti o dotáciu sú:
 
·         popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa a informácie o najvýznamnejších dosiahnutých výsledkoch za tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o dotáciu,
·         čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé,
·         doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto výzve.
·         ak žiadateľ doručí dve a viac žiadostí o dotáciu na základe jednej výzvy, jeho žiadosti o dotáciu ministerstvo školstva zamietne.
·         ak ministerstvo školstva zistí formálne nedostatky v žiadosti o dotáciu alebo v jej prílohách, informuje o tom žiadateľa. Žiadateľ do desiatich pracovných dní od odoslania informácie o zistení formálnych nedostatkov v jeho žiadosti o dotáciu vykoná nápravu, inak ministerstvo školstva žiadosť o dotáciu zamietne.
·         ministerstvo školstva môže zrušiť vyhlásenú výzvu. O zrušení výzvy ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľov.
 
Ministerstvo poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky v prípade preukázania splnenia podmienok podľa §8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ o dotáciu predloží doklady v zmysle §8a ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu ak:
·         má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
·         nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
·         nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
·         neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
·         nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
·         nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
·         nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
·         je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
·         je bezúhonný, pričom pod podmienkou bezúhonnosti sa pre účely tejto výzvy rozumie bezúhonnosť žiadateľa, ako aj bezúhonnosť jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prípadne osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o poskytnutí dotácie, pričom takéto osoby sa za bezúhonné považujú v prípade, ak neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
 
Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok nasledovne:
·         čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
·         potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace
·         čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
·         potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
·         potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace
·         poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre všetky relevantné osoby aj so súhlasom takýchto osôb o použití osobných údajov na uvedený účel. V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo neudelenia súhlasu všetkých relevantných osôb pre použitie ich osobných údajov pre uvedený účel, resp. v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov, bude žiadateľ resp. prijímateľ povinný predložiť sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.
 
 
Očakávaný výsledok výzvy:
 
Výsledkom žiadosti uchádzača o poskytnutie dotácie na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh bude dotačná zmluva medzi zmluvnými stranami – MŠVVaŠ SR a žiadateľom o dotáciu.
 
 
Dátum ukončenia podávania žiadostí o dotáciu:
Podávať žiadosti o dotáciu je možné do termínu 15.7.2019
 
 
Časový harmonogram vyhodnocovania dotácie:
·         Pre posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu bude v termíne od 16.7.2019 zasadať komisia, vytvorená na tento účel.
·         Do 5 pracovných dní po doručení žiadosti o dotáciu prebehne administratívna kontrola,
·         V priebehu 2 kalendárnych týždňov po uplynutí lehoty na podávanie žiadostí o dotáciu zasadne určená komisia,
·         V prípade splnenia všetkých právnych náležitostí bude do 5 pracovných dní zverejnený výsledok výzvy
·         Do 2 kalendárnych týždňov od zverejnenia výsledkov výzvy bude s úspešným žiadateľom o dotáciu uzatvorená dotačná zmluva.
 
 
Prílohy:
1.      Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.
2.      Formulár žiadosti o dotáciu
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky