Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017


Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2017

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu 156 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 289 931 eur.
Najčastejšie chyby predkladateľov sa týkali nesúladu priorít a aktivít projektov, nedostatočného resp. nekonkrétneho popisu aktivít, nerešpektovania kontraindikácií, stanovených vo výzve, nedostatočného popisu názvu ekonomickej klasifikácie položky, nedodržania 5%nej spoluúčasti z celkovej sumy projektu, nedostatočného preukázania zapojenia žiakov do jednotlivých plánovaných aktivít preložených projektov.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 20 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy v celkovej výške 35 tis. eur.
 
Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.
 
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj  pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Najneskôr do 31. januára 2018 predložia školy ako realizátori projektu písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa uvedenej štruktúry.

Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“

Súbor typu rtf Štruktúra záverečnej správy o realizácii projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

 
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017
 
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2017.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja  s  požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného Odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je
 
12. júna 2017.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote
 
      16. júna 2017.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky