Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017


Zverejnenie výsledkov výzvy „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2017“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2017“, bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) predložených 17 projektov z piatich krajov  (kraj  Banskobystrický  – 1,  Bratislavský – 1, Košický – 5, Nitriansky – 5, Trnavský – 5).

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2017“ patrila medzi výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov, ktoré sa podávali prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí dostupného na sídle https://vyzvy.iedu.sk/.

Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 28 000,- €, pričom na jeden projekt môže byť   finančná dotácia    maximálne   2 000,- €.  Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli  vo výške 30 690,- .

Vyradených bolo 5 projektov a to z nasledovných dôvodov:
·         nedodržanie podmienok  najmenej 5 % spoluúčasti z celkových nákladov na rozvojový projekt
·         požiadavky na výdavky v rozpore s výzvou (kapitálové výdavky)

Komisia odporúčala  schváliť 12 projektov podľa hodnotenia členov komisie v celkovej sume 20 790,- €.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Škola ako realizátor projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2017“, predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2017, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2017“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr  do 31. 1. 2018.


Súbor typu pdf Zoznam úspešných projektov

Súbor typu pdf Zoznam neúspešných projektov


 
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 28 000 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v základných a stredných školách.
 
Finančné prostriedky budú pridelené zriaďovateľom základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v súlade s nižšie zverejnenou výzvou.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
 
Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie

                                                                       3. júna 2017.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote

                                                                     do 17. júna 2017.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky