Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
      Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a  za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva do  10. mája 2017. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti MŠVVaŠ SR v lehote do 19. mája 2017.

Vyhodnotenie výzvy
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) zaslaných 29 projektov. Celková finančná požiadavka zaslaných projektov dosiahla výšku 70 688 eur.
      Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov Protidrogová prevencia 2017 (ďalej len „komisia“)  na svojom zasadnutí vyradila dva projekty  z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa.
     Komisia následne navrhla 14 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre projekty realizátorov v oblasti protidrogovej prevencie, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov uvádzame v  priloženej  tabuľke.
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
    Realizátor projektu je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade so schváleným rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
    Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu predsedníčky komisie PhDr. E. Tomkovej na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
    Najneskôr do 31. januára 2018 predložia realizátori projektu písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Protidrogová prevencia 2017, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa  štruktúry, uvedenej v prílohe.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky