Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2018 a zverejnenie výsledkov


Zverejnenie výsledkov  
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 174 projektov s požiadavkou 296 640 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 18. mája 2018 vybrala 29 projektovna pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov).
Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 50 000€).
Pozitívne možno hodnotiť zvyšujúci sa záujem základných a stredných škôl zapájať sa do projektov s environmentálnou tematikou, ako aj ich kvalitatívnu úroveň.
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný OŠ zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému OŠ. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.
Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie na adresu:

Odbor gymnázií a jazykových škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava


Súbor typu pdf  Zoznam žiadostí, ktorým boli pridelené finančné prostriedkyVýzva na podanie žiadosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v roku 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom
ENVIROPROJEKT 2018.
Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2018.
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy.
Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 29. marec 2018.
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 11. apríla 2018.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky