Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017


ZVEREJNENIE výsledkov
Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy
a vzdelávania
ENVIROPROJEKT 2017
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 131 projektov s požiadavkou 223 332 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 13. júna 2017 vybrala 31 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov).

Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 49 841,- eur).

Najčastejšie nedostatky v projektoch boli nasledovné:         
  • všeobecný popis projektu bez konkrétneho rozpracovania aktivít so žiakmi,
  • realizácia aktivít nesúvisiacich s určenou témou projektu, napr. exkurzia, zber odpadu,  
  • slabá využiteľnosť a udržateľnosť projektu, časté jednorazové aktivity,  napr. exkurzie, výsadba sadeníc, úprava areálu,
  • nízke zastúpenie žiakov na realizácii projektu,
  • neprimeraná požiadavka finančných prostriedkov na cestovné/dopravu a vybavenie/úpravu areálu školy, napr. nákup nábytku, lavíc, stolov, nádob na odpad/vodu, stromov, LED svietidiel, tabúľ.
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný OŠ zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému OŠ. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie na adresu:

Odbor gymnázií a jazykových škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava.


Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektovVýzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom

                                              ENVIROPROJEKT 2017.

Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2017.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je

                                                   9. máj 2017.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadostisekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote

                                                do 23. mája 2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky