Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2015

 Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2015
 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách  2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu  110 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 195 094 eur.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 17 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako  realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy.
 
Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v  priloženej  tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Zdravie a bezpečnosť v školách 2015.
 
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj  pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Škola ako realizátor projektu  Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 predloží stručnú záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na MŠVVaŠ SR – sekciu regionálneho školstva na adresu:PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Zdravie a bezpečnosť v školách 2015, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 31. januára 2016.
 

Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov
Súbor typu rtf Štruktúra záverečnej správy o realizácii projektu


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2015.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v súlade s výzvou na rok 2015.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov spolu s prílohou k žiadosti a požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
     Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného okresného úradu v sídle kraja) je 22. mája 2015.
     Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 29. mája 2015.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku