Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 28. 4. 2023 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

VEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ
sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už nepodpisujú toto potvrdenie). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií. Potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré nebude podpísané vedúcim projektu a príslušným akademickým funkcionárom vysokej školy, resp. jej fakulty (pri spoločnom projekte z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu) alebo v prípade nedoručenia tohto potvrdenia v určenom termíne, sa následne takýto projekt vyradí z formálneho hľadiska. Správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov v projektoch VEGA bude MŠVVaŠ SR nútené vyvodiť dôsledky za porušovanie pravidiel VEGA.

Výzva VEGA je orientovaná na zvyšovanie kvality základného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Zároveň v rámci tejto výzvy je možnosť aj väčšej podpory a kvalitnejšieho hodnotenia interdisciplinárneho výskumu, pričom interdisciplinárnym projektom sa rozumie projekt, v ktorom predmet výskumu prepája dva vedné odbory z rôznych skupín/podskupín odborov vedy a techniky a rozvíja poznatky v obidvoch prepojených odboroch (to znamená, že nielen využíva poznatky z jedného odboru na výskum v druhom vednom odbore). Vedúci interdisciplinárneho projektu predloží svoj návrh do vybranej komisie VEGA podľa dominantného odboru vedy a techniky a súčasne uvedie ďalší pridružený odbor vedy a techniky vrátane návrhu na druhú, prepojenú komisiu, v ktorej by projekt mal byť z vedeckého hľadiska posudzovaný. Všetky návrhy interdisciplinárnych projektov budú prerokovávať a schvaľovať príslušné orgány VEGA.

Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v tomto roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.

Tak ako je uvedené v pokynoch v systéme e-VEGA, v žiadosti o dotáciu je možné si pre členov riešiteľského kolektívu plánovať odmeny maximálne vo výške 10 % (vrátane poistného a príspevku do poisťovní), resp. 20 % na odmeny + mzdy pri novovytvorených pracovných miestach (vrátane poistného a príspevku do poisťovní). Nepriame režijné (prevádzkové) náklady, ak ich požaduje riešiteľská organizácia, môžu byť v rezorte školstva maximálne vo výške 15 %. Cestovné náhrady, výdavky spojené s ubytovaním a konferenčné výdavky súvisiace so služobnou cestou je možné si plánovať len pre členov riešiteľského kolektívu. Vzhľadom na to, že vedúcemu projektu sa poskytuje dotácia nie v plnej výške jeho požiadaviek, pri čerpaní finančných prostriedkov si musí prepočítať jednotlivé položky uvedené v žiadosti o dotáciu tak, aby boli dodržané pravidlá o limitoch súvisiacich s odmenami, príp. mzdami a nepriamymi režijnými nákladmi.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky