Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je najneskôr do 7. 6. 2021 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:
 

VEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
 

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už nepodpisujú toto potvrdenie). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií. Potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré nebude podpísané vedúcim projektu a príslušným akademickým funkcionárom vysokej školy, resp. jej fakulty (pri spoločnom projekte z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu) alebo v prípade nedoručenia tohto potvrdenia v určenom termíne, sa následne takýto projekt vyradí z formálneho hľadiska. Správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov v projektoch VEGA bude MŠVVaŠ SR nútené vyvodiť dôsledky za porušovanie pravidiel VEGA.

V prípade vedúceho projektu, ktorého predchádzajúci ukončený projekt (s predloženou záverečnou správou do 31. 3. 2021) bude po skončení výzvy hodnotený v kategórii nesplnil ciele, MŠVVaŠ SR dodatočne vyradí jeho novú podanú žiadosť o dotáciu príspevok z formálneho hľadiska.

Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.
Tak ako je uvedené v pokynoch v systéme e-VEGA, v žiadosti o dotáciu je možné si pre členov riešiteľského kolektívu plánovať odmeny maximálne vo výške 10 % (vrátane poistného a príspevku do poisťovní), resp. 20 % na odmeny + mzdy pri novovytvorených pracovných miestach (vrátane poistného a príspevku do poisťovní). Nepriame režijné (prevádzkové) náklady, ak ich požaduje riešiteľská organizácia, môžu byť v rezorte školstva maximálne vo výške 15 %. Cestovné náhrady, výdavky spojené s ubytovaním a konferenčné výdavky súvisiace so služobnou cestou je možné si plánovať len pre členov riešiteľského kolektívu. Vzhľadom na to, že vedúcemu projektu sa poskytuje dotácia nie v plnej výške jeho požiadaviek, pri čerpaní finančných prostriedkov si musí prepočítať jednotlivé položky uvedené v žiadosti o dotáciu tak, aby boli dodržané pravidlá o limitoch súvisiacich s odmenami, príp. mzdami a nepriamymi režijnými (prevádzkovými) nákladmi.

Upozornenie pre žiadateľov zo súkromných vysokých škôl:
Žiadateľ o dotáciu na nový projekt VEGA zo súkromnej vysokej školy musí splniť podmienky stanovené v § 8a) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené podmienky sú základnými podmienkami, ktoré musí spĺňať žiadateľ o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na jej výšku. Kompletné doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je potrebné, aby ich vysoká škola doručila na útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR najneskôr do 1 mesiaca od skončenia výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu.
Poskytnutie dotácie súkromným vysokým školám na riešenie projektov VEGA nie je nárokovateľné a každoročne je na daný rok prehodnocované.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky