Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je od 15. 3. do 29. 4. 2011 do 14.00 hod.  V písomnej forme sa žiadosti zasielajú na odbor vedy a techniky na vysokých školách najneskôr do 4. 5. 2011 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Žiadosť zaslaná po termíne nebude akceptovaná. Vedúci projektu zodpovedá za kompletizáciu žiadosti, správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú. Nové žiadosti, ktoré nebudú podpísané príslušným akademickým funkcionárom verejnej vysokej školy, resp. jej fakulty alebo vedúcim organizácie SAV (čitateľne uvedené meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby) a zároveň vedúcim projektu a členmi riešiteľského kolektívu, sa z formálneho hľadiska vyradia z hodnotiaceho procesu. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov v projektoch VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:
- vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
- maximálny počet riešiteľov v jednom projekte nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
- výška finančných prostriedkov v kategórii bežných aj kapitálových výdavkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky ovplyvňujú aj celkové hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA) a i.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku