Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

Výzva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl najneskôr do 28. 4. 2023 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

KEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ
sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

Podávanie ročných a záverečných správ

Súčasne sa zverejňujú aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2023. Termín podávania ročných správ je do 10. 11. 2023 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 26. 1. 2024 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní alebo v prípade jeho nedoručenia v určenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky