Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl v termíne do 26. 4. 2019 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

KEGA
odbor vedy a techniky na vysokých školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30  Bratislava

Súčasne sa zverejňujú aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019. Termín podávania ročných správ je do 15. 11. 2019 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 17. 1. 2020 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky