VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O ROZVOJOVÝ PROJEKT NA PODPORU ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA ROK 2015

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti pre rok 2015

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti pre rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 22 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Z predložených projektov neboli vyradené žiadne projekty.


Návrh Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti zo dňa 4. mája 2015, v ktorom odporučila poradie 22 projektov a výšku účelových finančných prostriedkov určených na ich realizáciu, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil.

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti zamerané na témy:

  • Človek vo sfére peňazí.
  • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.
  • Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca.
  • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi.
  • Úver a dlh.
  • Sporenie a investovanie.
  • Riadenie rizika a poistenie.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek  je

27. marec 2015.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku