Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018 a zverejnenie výsledkov


Vyhodnotenie realizácie

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018“  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie

Súbor typu pdf Príloha č. 1 - Správa zo záverečného vyhodnocovacieho seminára

Súbor typu pdf Príloha č. 2 - Poradie a výška účelových finančných prostriedkovZverejnenie výsledkov

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 47 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Z predložených projektov bolo vyradených 5 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy.  Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bol nesúlad s výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu:
  • s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2,
  • s cieľom vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.
 
Z hodnotených projektov bolo dňa 28. mája  2018 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 23 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky
 
Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú vyhlásené podmienky
Výzva na podanie žiadosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v roku 2018 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.
      Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
·         Finančná zodpovednosť spotrebiteľov,
·         Plánovanie, príjem a práca,
·         Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,
·         Úver a dlh,
·         Sporenie a investovanie,
·         Riadenie rizika a poistenie,
so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresnému úradu v sídle kraja.
     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 5. apríla 2018.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku