Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI A VÝCHOVY K PODNIKANIU na rok 2015


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015.
 


ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu
pre rok 2015

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 31 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Z predložených projektov bolo vyradených 9 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie limitu 10 % na dohody o vykonaní práce, prekročenie limitu 35 % na režijné náklady a navrhované aktivity nespĺňali aktivity podmienky výzvy.
 
Z hodnotených projektov bolo dňa 23. septembra 2015 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 20 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015

Súbor typu pdf Zoznam rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktoré nespĺňajú vyhlásené podmienky


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.
     Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
- Človek vo sfére peňazí
- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca
- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
- Úver a dlh
- Sporenie a investovanie
- Riadenie rizika a poistenie.

     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 9. september 2015.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku