Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH BARIÉR - ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2015“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“

 
     Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložených celkom 29 projektov s požiadavkou 392 066,- € na ich realizáciu.
 
     Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 24 projektov s celkovou požiadavkou 300 000,- €. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov je uvedená v tabuľke.
 
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom z ministerstva prostredníctvom príslušných okresných úradov v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
 
     Škola, ktorej boli pridelené finančné prostriedky, ich môže použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu  v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
 
 Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH BARIÉR - ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
NA VZDELÁVANIE PRE  ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2015“
na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách regionálneho školstva,
v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie v základných školách alebo v špeciálnych triedach základných škôl alebo v základných školách pre žiakov so zdravotným postihnutím a špeciálnych základných školách.
V roku 2015 je podpora zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ uvedený v bode č. 3 výzvy príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne

do 25. marca 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku