Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „ZVÝŠENIE EFEKTIVITY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 2015“

Zverejnenie výsledkov

Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015“

 
Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015“ bolo odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky  (ďalej len „ministerstvo“) celkom 43 projektov s požiadavkou 158 422,- € na ich realizáciu.
 
Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 20 projektov s celkovou požiadavkou 70 031,-€. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015“.
 
V zozname nepodporených projektov sa nachádza 23 rozvojových projektov s odôvodnením ich nezaradenia do zoznamu podporených rozvojových projektov.
  
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom z ministerstva prostredníctvom príslušných okresných úradov v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
 
Škola, ktorej boli pridelené finančné prostriedky, ich môže využiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  
 


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na  podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Cieľom výzvy je zlepšiť podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením so zameraním na materiálno-technické vybavenie škôl, kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov v špeciálnych školách, pre ktorých nie je možná  alebo prospešná integrácia.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4. výzvy) písomne na formulári „Žiadosť o financovanie rozvojového projektu“ spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja.
     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je 17. apríl 2015.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku