Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2015“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“

V rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2015“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbormi  školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OÚSK“) predložených spolu 28 projektov s požiadavkou 61 486,64 € na ich realizáciu.   
Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“  navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 17 projektov s celkovou požiadavkou 37 000 €. Schválený zoznam žiadateľov a výšku pridelených prostriedkov uvádzame v tabuľke „Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“.

V zozname nepodporených projektov sa nachádza 11 rozvojových projektov s odôvodnením ich nezaradenia do zoznamu podporených rozvojových projektov.
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom z ministerstva prostredníctvom príslušného OÚSK v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Zariadenie, ktorému boli pridelené finančné prostriedky, ich môže použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlades rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“

Súbor typu pdf Zoznam nepodporených projektov v rámci výzvy „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015"      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva.
     Oblasťou podpory je v roku 2015 skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, metodické usmerňovanie činností školských špeciálnych pedagógov a terénnych špeciálnych pedagógov, vrátane materiálno-technického zabezpečenia v zmysle § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, metodické usmerňovanie činností školských psychológov v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. a organizovanie odborných školiacich podujatí pre odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centier špeciálnopedagogického poradenstva a škôl regionálneho školstva, z úrovne poradenských zariadení poverených  metodickým usmerňovaním poradenských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja podľa § 130 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 20. apríl 2015.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku