Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017
Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017.

 

 
Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017
 
V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 16 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.
 
Z predložených projektov bolo vyradených šesť projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo, že žiadateľ nepreukázal spoluúčasť zriaďovateľa na financovaní projektu a v jednom prípade žiadateľ nepredložil čestné vyhlásenia, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 
Z 10 hodnotených projektov dňa 1. júna 2017 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 10 projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
 
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017.
 
Cieľom výzvy je spropagovať zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov v študijných a učebných odboroch a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.
 
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je 5. mája 2017.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky