Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“

 
Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“
 
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“ bolo MŠVVaŠ SR predložených 86 projektov, z toho 7 boli neoprávnené, pretože sa týkali špeciálnych škôl. Kraj Banskobystrický  – 12, Trnavský - 5,  Košický – 18, Nitriansky - 23, Prešovský – 21, Bratislavský – 1, Žilinský – 4 a Trenčiansky - 2.
     Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenenilo 50 000,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia max. 2 940,- €.
     Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli vo výške 222 344,23 € a v rámci povinného 5% spolufinancovania zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške 19 901,05 €.
     Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 20 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“.
     V 1 projekte komisia v zmysle štatútu čl. 6 ods. 7 znížila požadovanú účelovú finančnú čiastku, konkrétne v ZŠ I. Krasku v Trebišove z požadovanej sumy 2920,- Eur na 1680,- Eur, a to z dôvodu nesúladu rozpisu rozpočtu v jednotlivých stĺpcoch a jeho súčtov.
     V rozvojovom projekte ZŠ I. Krasku v Trebišove vzhľadom na znížené pridelenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné vykonať úpravu rozpočtu.
     Školy umožnia členom komisie vykonať priebežnú kontrolu plnenia cieľa projektu, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Pri realizácii aktivít projektu odporúčame uvádzať, že aktivity školského projektu sa realizujú v rámci rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“, z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
     Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2015, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, predsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 31. 1. 2016.

     MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31.3.2016 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.
 

      Predkladáme aj Zoznam neschválených projektov, ktoré v hodnotení dosiahli nižší počet bodov a vzhľadom na celkovú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na projekt „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“ ich nebolo možné podporiť. Pozícia projektov v zozname neschválených projektov nie je zoradená podľa počtu bodov.


Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov

Súbor typu pdf Zoznam neschválených projektov     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“ vo výške 50 000,- EUR.
     Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašlú zriaďovatelia základných škôl okresnému úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP do 2. apríla 2015.
     Príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 17. apríla 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku