VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORU BUDOVANIA CENTIER ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ROK 2015


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania
a prípravy v roku 2015

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2015“ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh na prípravu Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2016.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie

Súbor typu pdf Príloha 1

Súbor typu pdf Príloha 2


ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2015


V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 20 projektov budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov bolo vyradených šesť projektov. Dôvodmi na ich vyradenie boli úhrada kapitálových výdavkov z prostriedkov ministerstva, nepreukázanie financovania projektu zo strany zamestnávateľa, resp. profesijnej alebo stavovskej organizácie vo výške finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvom, stanovisko stavovskej organizácie.

Návrh Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy zo dňa 30. apríla 2015, v ktorom odporučila poradie 14 projektov a výšku účelových finančných prostriedkov určených na ich realizáciu, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky schválil.


Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu budovania COVP pre rok 2015

Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania COVP pre rok 2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy s modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s cieľom skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a strediskách praktického vyučovania.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 

31. marec 2015.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku