Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018 a zverejnenie výsledkov


Vyhodnotenie realizácie

Súbor typu pdf Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov  grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave v roku  2018

Súbor typu pdf Záverečná správa k vyhodnoteniu rozvojových projektov  grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave v roku  2018 (vypracovaná odborným garantom – Štátny inštitút odborného vzdelávania)


Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018
 
     V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 49 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave. Z predložených projektov bolo vyradených 5 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejším dôvodom na vyradenie projektov bolo prekročenie limitu 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zakúpenie hardvéru.

     Z hodnotených projektov bolo dňa 18. mája 2018 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 16 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2018, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf   Zoznam projektov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky


Súbor typu pdf   Zoznam projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvyVýzva na podanie žiadosti

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018.
     Cieľom výzvy je predovšetkým zvýšenie odborných kompetencií žiakov pri využívaní grafických programových systémov na základe požiadaviek trhu práce a aktuálnych potrieb odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.
     Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári (1 originál písomne + elektronická verzia na CD) na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. V roku 2018 sa žiadosť nepredkladá prostredníctvom elektronického formulára. Konečný termín na predloženie žiadosti (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni) podľa zverejnených požiadaviek je 6. apríl 2018.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku