Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

  
Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave
v roku 2017Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov
v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017
 
     V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 59 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

     V roku 2017 sa podávali žiadosti o finančnú podporu grafických systémov v OVP pilotne prostredníctvom elektronických formulárov. Z predložených projektov bolo vyradených 26 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo nesprávne uvádzanie údajov v rozpočte, prekročenie limitu 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zakúpenie hardvéru ako aj skutočnosť, že viaceré žiadosti boli zaslané duplicitne.

     Z hodnotených projektov bolo dňa 18. júla 2017 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 22 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2017, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktorým boli pridelené účelové finančné prostriedky

Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky


 
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov
v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.
     Cieľom Výzvy je predovšetkým  zvýšenie odborných kompetencií žiakov pri využívaní grafických programových systémov na základe požiadaviek trhu práce a aktuálnych potrieb odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.  
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 sa podáva prostredníctvom elektronického formulára za podmienok uvedených vo Výzve. Do elektronického formulára sprístupneného na webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk/ sa dá prihlásiť prostredníctvom Riam Konta. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára (vrátane prípadnej registrácie do Riamu) je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).                           
     Konečný termín na odoslanie elektronických žiadostí ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 2. jún 2017.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky