Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015

Zverejnenie výsledkov
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 65 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Z predložených projektov bolo vyradených 7 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie 10% režijných nákladov, dohody o vykonaní práce boli viac ako 5 % a náklady hardvér boli viac ako 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej.

Z hodnotených projektov bolo dňa 12. mája 2015 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 25 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2015, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Poradie projektov a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2015

Súbor typu pdf Zoznam projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015.
Cieľom výzvy je zvýšenie odborných kompetencií žiakov škôl využívajúcich grafické programové systémy, ich zapracovanie do školského vzdelávacieho programu, prípravu pedagogických zamestnancov, nákup zodpovedajúceho softvéru (alebo update, resp. upgrade aby SW zodpovedal vývoju, alebo zmene nárokov), vytváranie učebných textov, pracovných a metodických listov a vytváranie databázy zadaní, riešených úloh, zodpovedajúcich reálnym úlohám, získaných podľa zadaní z praxe firiem využívajúcich grafické SW vybavenie.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na predpísanom formulári spolu s prílohou k žiadosti podľa výzvy na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 

27. marec 2015.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku