Výzva na „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Komponent POO: 9

Termín otvorenia výzvy: 23.6.2023 (druhé kolo výzvy bude otvorené 27.6.2024)

Termín uzavretia: 27.9.2023 (druhé kolo výzvy bude uzatvorené 26.9.2024)

Alokácia: 32 620 000 eur (bez DPH)

Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom je právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj (podľa § 7 písm. a) – d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“), t. j. subjekty zo:

 • štátneho sektoru: 
  • Slovenská akadémia vied;
  • právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektoru verejných výskumných inštitúcií:
  •  verejné výskumné inštitúcie;
 • sektoru vysokých škôl:
  • verejné vysoké školy;
  • štátne vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy; 
 • neziskový sektor:
  • občianske združenia vykonávajúce výskum a vývoj;
  • neziskové organizácie vykonávajúce výskum a vývoj;
  • združenia právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj. 

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) prostredníctvom Informačného
systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Postup registrácie
žiadateľa je popísaný na https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy v časti „Registrácia“. Po zaregistrovaní sa systém žiadateľa
prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

 

 

ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/452424733977128960

Úrad vlády: https://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-podporu-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-z-planu-obnovy-a-odolnosti/

VAIA: https://vaia.gov.sk/2023/06/23/matching-granty-ku-zdrojom-ziskanym-od-sukromneho-sektora-v-ramci-vyskumnej-spoluprace/

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky