Výzva Erasmus+ pre šport

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie návrhov na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ (EAC/A0/2021).

Výzva sa vzťahuje na všetky oblasti, ktoré sú stanovené v programe Erasmus+ (vzdelávanie, odborná príprava, mládež, Jean Monnet  a šport).
V oblasti športu je výzva zameraná na kľúčovú akciu 2 – (KA2) Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, konkrétne na tieto akcie:

1) Kooperačné partnerstvá v oblasti športu  (termín podávania žiadostí do: 20. 05. 2021)
2) Drobné partnerstvá v oblasti športu (Termín podávania žiadostí do. 20. 05. 2021)
3) Neziskové športové podujatia (Termín podávania žiadostí do: 20. 05. 2021)

Priority pre projekty partnerstiev v oblasti športu:
* Podpora účasti na športe a pohybových aktivitách
* Podpora integrity a hodnôt v športe
* Podpora vzdelávania v športe a prostredníctvom športu
* Boj proti násiliu, rasizmu, diskriminácii, radikalizácii a neznášanlivosti v športe.

Žiadosti pre všetky akcie v oblasti športu sa podávajú elektronicky, vyplnením formulára a zaslaním na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli. Podrobné pokyny na predkladanie žiadostí sú uvedené v príručke  k programu Erasmus+, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

Znenie výzvy
Príručka k programu

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky