Výzva Enviroprojekt 2022

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2022 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „Enviroprojekt 2022“.

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu. Oblasťou podpory sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

Žiadosť sa predkladá online priamo ministerstvu, podľa metodického usmernenia k výzve, spolu s dvomi prílohami (Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Opis projektu je súčasťou online formulára.

Na výzvu je vyčlenených 50 000 Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl.

Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: http://enviroprojekt.iedu.sk/

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 10. máj  2022 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 31. mája 2022.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese enviroprojekt@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

 

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch:

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky