Navigácia

Výzva CREPČ

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre registráciu subjektov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti podľa § 26c ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Základné informácie

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti https://cms.crepc.sk/ (ďalej len „CREPČ“) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo školstva. V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl, zamestnancov verejných výskumných inštitúcií a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl. Do evidencie v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti môžu zapojiť aj držitelia osvedčenia o spôsobilosti a rezortné výskumné ústavy.

Typ výzvy

otvorená

Oprávnené subjekty

držitelia osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa §26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov s vymedzením subjektov podľa §7 písm. a), b) d)e), t. j. právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie, subjekty neziskového sektora, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj; subjekty podnikateľského sektora, ktoré v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Dátum vyhlásenia výzvy

dňom zverejnenia na stránke www.minedu.sk

Začiatok prihlasovania

od 1. februára príslušného kalendárneho roka*

Ukončenie prihlasovania

do 31.januára za predchádzajúci kalendárny rok**

Platnosť výzvy

každoročne do 31.januára za predchádzajúci kalendárny rok

 

Registrácia subjektov do CREPČ

Subjekty, ktoré prejavili záujem o evidenciu svojich publikácií a vyvolaných ohlasov na výstupy svojej publikačnej činnosti môžu požiadať o registrovanie v CREPČ vyplnením žiadosti o zaradenie subjektu do evidencie Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Žiadosť spolu s prílohami sa doručuje cez elektronickú podateľňu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom do predmetu sa uvedie „Žiadosť o zaradenie subjektu do evidencie Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.“

Kontakt

V prípade potreby konzultácie kontaktujte mailom alebo telefonicky  vecne príslušný registrujúci útvar Odbor pre hodnotenie vedy Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  https://cms.crepc.sk/kontakty.aspx

*/** Príklad: Prihlasovanie na evidenciu publikačnej činnosti za rok 2023 prebieha do 31.1.2024. Prihlasovanie na evidenciu publikačnej činnosti za tok 2024 prebieha od 1.2.2024 do 31.01.2025.

Žiadosť na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky