Navigácia

Výzva 2016


Cieľ grantového programu
Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. 
V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky vo verejnej správe.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy  v podporovaných študijných oblastiach. V rámci výzvy je možné podať len jednu žiadosť.
Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.
Termín podania žiadosti
Žiadosť spolu s prílohami v listinnej i elektronickej forme je potrebné zaslať do polnoci 29. apríla 2016 (piatok). Žiadosti, ktoré budú zaslané po 29. apríli 2016 alebo nebudú doručené v listinnej podobe do 6. mája 2016 nebudú zohľadnené. Pri listinných žiadostiach je rozhodujúci dátum podania, t. z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezentačnej pečiatky ministerstva. Na obálke je potrebné uviesť označenie „Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe“.

Poštová adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor 15A0, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1.
Podateľňa - úradné hodiny

Pondelok a piatok 8.00 - 14.00 hod.
Utorok až štvrtok 8.00 – 15.30 hod.
   Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.
                                                                                                                     
Vyplnenú žiadosť v elektronickej podobe spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB.
Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície
Tým, že cieľom grantového programu je posilňovanie analytických kapacít verejnej správy, uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2016 sa uskutočňuje výber na 10 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
• Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky,
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
• Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy,
• Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz,
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) – Inštitút vzdelávacej politiky,
• Úrad vlády SR.
Špecifikácia pozícií, tak ako ich predložilo príslušné ministerstvo je uvedená nižšie.
Výberový proces
Výber oprávnených žiadateľov bude prebiehať v dvoch kolách. Prvému kolu predchádza posúdenie žiadostí z hľadiska súladu kritérií s výzvou a administratívna kontrola žiadostí.
V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na opravenie alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od vyzvania. Žiadosť, ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.
Prvé kolo
Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené dvomi externými hodnotiteľmi, na základe nasledujúcich kritérií:
• umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education 2015/16,
• celkové študijné náklady,
• ovládanie spracovania dát, analytického a koncepčného myslenia,
• životopis a motivačný list.

Do druhého kola postúpi 6 žiadateľov, ktorí získajú v prvom kole najvyšší počet bodov.
Druhé kolo
O konečnom pridelení grantu rozhodne výberová komisia na základe osobného pohovoru, ktorý je plánovaný na 2. júna 2016 (štvrtok).  Pozvánka na pohovor bude vybraným žiadateľom zaslaná e-mailom minimálne tri pracovné dni pred jeho konaním. Pohovor sa uskutoční v Bratislave, presné miesto a čas budú oznámené v pozvánke.
Výberová komisia bude zložená zo zástupcov ministerstiev, ktoré budúce pracovné pozície ponúkajú. Predsedom komisie bude zástupca ministerstva školstva.
Členovia komisie zohľadnia celkový profil uchádzača a jeho vystupovanie, pričom každý člen komisie bude uchádzačov hodnotiť samostatne v súlade s preferenciami ministerstva, ktoré zastupuje.
Na pridelenie štipendia nie je právny nárok. Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.
Trvanie podpory a výška štipendia
Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre/šesť trimestrov štúdia, a to aj v prípade, ak je (štandardná) dĺžka štúdia príslušného študijného programu viac ako dva roky.  Náklady spojené so štúdiom si po uplynutí podpornej doby hradí štipendista z vlastných zdrojov, bez ohľadu na záväzok odpracovať tri roky v štátnej správe.
Plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu študentov hlásiacich sa o štipendium na akademický rok 2016/17 je spolu 41 000 EUR. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
Štipendium sa poskytuje na nasledovné náklady spojené so štúdiom: školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie.
O štipendium sa môžu uchádzať aj žiadatelia, ktorí už majú časť študijných nákladov pokrytú z iných finančných zdrojov. Táto skutočnosť nemá vplyv na záväzok štipendistu odpracovať tri roky v štátnej správe. Pri posudzovaní celkových študijných nákladov sa v takomto prípade zohľadní len čiastka, o ktorú sa uchádza v rámci tohto grantového programu.
Štipendium na školné sa poskytuje na úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí ministerstvo školstva priamo na účet vysokej školy. V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok 2016/2017 uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná.
Štipendium na životné náklady sa poskytuje vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe podľa štátu štúdia (www.stipendia.sk). Štipendium sa poskytuje najviac počas desiatich mesiacov v priebehu jedného akademického roka.
Štipendium na cestovné náklady sa poskytuje na dve jednosmerné cesty alebo jednu spiatočnú cestu štipendistu do a z miesta štúdia počas jedného akademického roku v závislosti od ich skutočných výdavkov. Hodnota štipendia na cestovné náklady pre študentov študujúcich na európskych univerzitách sa stanovuje na max. 300,-EUR/rok, pre študentov študujúcich na univerzitách mimo Európy na max. 1500,-EUR/rok.
Štipendium na študijné pomôcky sa poskytuje vo výške 200 EUR ročne.
Štipendium sa poskytuje aj na náklady na cestovné poistenie počas trvania štúdia v obvyklej výške.
Žiadosť a povinné prílohy
Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
Povinnou súčasťou listinnej aj elektronickej žiadosti sú nasledujúce prílohy:
1. kópia potvrdenia o uchádzaní sa, prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. kópia potvrdenia o výške školného vydaného vysokou školou,
3. podpísaný štruktúrovaný životopis,
4. podpísaný motivačný list (max. 2 strany formátu A 4, písmo Times New Roman veľkosti 12, s informáciami prečo sa žiadateľ rozhodol študovať na danej vysokej škole, akú má predstavu o svojom uplatnení v štátnej správe a ako pri tomto uplatnení využije získané vzdelanie a aké vlastnosti/zručnosti z neho robia najvhodnejšieho kandidáta),
5. kópiu diplomu z doteraz najvyššieho dosiahnutého vzdelania a ďalších relevantných dokladov o vzdelaní (jazykové certifikáty a pod.).

K dokumentom, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom, resp. v anglickom jazyku, je potrebné priložiť aj ich preklad do štátneho jazyka.
Zverejnenie výsledkov
Oznámenie celkových výsledkov výberového procesu sa predpokladá do jedného týždňa od zasadnutia výberovej komisie.
Výsledky spolu s dosiahnutým počtom bodov budú uchádzačom oznámené písomne. Uchádzačom, ktorým bude oznámené udelenie štipendia, bude spolu s oznámením zaslaný aj návrh zmluvy o udelení štipendia a spolupráci (ďalej len „zmluva“).
Zoznam všetkých uchádzačov spolu s dosiahnutým počtom bodov a pracovnou históriou v štátnej správe bude zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva.
Práva a povinnosti podporených štipendistov
S vybranými uchádzačmi o štipendium bude uzatvorená zmluva. Zmluva bude obsahovať záväzok ministerstva školstva uhradiť náklady štúdia a záväzok príslušného ministerstva, ktoré o vybraného uchádzača prejavilo záujem, poskytnúť štipendistovi po ukončení štúdia štátnozamestnanecké pracovné miesto. Štipendista sa podpísaním zmluvy zaviaže, že za odplatu odpracuje najmenej tri roky na ponúknutej pracovnej pozícii v štátnej správe.
Po uzatvorení zmluvy ministerstvo uhradí školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2016/2017 a začne poskytovať štipendistovi štipendium na jednotlivé štvrťroky štúdia.
V prípade, že v čase predpokladaného nástupu štipendistu do práce na príslušné ministerstvo vznikne komplikácia, pre ktorú ho nebude možné zamestnať, bude sa hľadať jeho možnosť umiestnenia na inom ministerstve/ústrednom orgáne štátnej správy. Štipendista sa v zmluve zaviaže akceptovať aj ponúknutú alternatívu.
Ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi po úspešnom ukončení štúdia ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie, štipendistovi zanikne povinnosť odpracovať vo verejnej správe tri roky, alebo vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia.
V prípade, že štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie absolvovaním štúdia, na ktoré mal poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatená časť sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorou poskytuje študentom pôžičky Fond na podporu vzdelávania. Lehota splatnosti bude určená v zmluve.
Štipendium poskytnuté v rámci tejto grantovej schémy má povahu pôžičky, ktorá za stanovených podmienok
a) je bezúročná a
b) má odloženú splatnosť.
Za každý mesiac, ktorý štipendista po skončení štúdia odpracuje v štátnej správe (na dohodnutej pozícií), mu bude odpustená 1/36 istiny.

Povinnosťou štipendistu bude tiež poskytovanie správ o priebehu jeho štúdia v pravidelných 6-mesačných intervaloch.
Inštitúcia môže vyžadovať od štipendistu účasť na letnej stáži. Takáto podmienka ako aj rozsah stáže budú upravené v zmluve.
Ďalšie informácie
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania  na e-mailovej adrese odbor.vsv@minedu.sk.
Špecifikácia jednotlivých pozícií
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Inštitút stratégie
Vzdelanie: minimálne II. stupeň VŠ technického, ekonomického alebo prírodovedného zamerania
Špecializácia: prevádzka a ekonomika dopravy, dopravné stavby, dopravné modely, matematické modelovanie, matematická štatistika, informačné systémy a aplikovaná informatika a pod.
Jazykové znalosti: anglický, resp. nemecký, prípadne francúzsky jazyk - stupeň min. B2
Špecifikácia pozície
 • modelovanie dopravy - prognózovanie dopravno-prepravných procesov, kritéria  priorizácie výstavby dopravnej infraštruktúry, dopravná obslužnosť (na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni), dostupnosť  k nadradenej dopravnej infraštruktúre z pohľadu dopravnej politiky a stratégie rozvoja dopravy v strednodobom a dlhodobom horizonte na úrovni SR a EÚ
 • analýza makroekonomických a ekonomických indikátorov a dopravných a prepravných procesov v doprave  na úrovni SR, EÚ a širších globálnych vzťahov
 • analýza dopravnej infraštruktúry, technických, technologických, inovačných procesov a informačných a komunikačných systémov v doprave z pohľadu trvaloudržateľnej dopravy a mobility, dopravnej obslužnosti, interoperability, integrovaných dopravných systémov, mestskej logistiky, kvality a bezpečnosti dopravy, inteligentných dopravných systémov a pod.
 • analýza a tvorba štatistických databáz, definovanie indikátorov tvaloudržateľnej dopravy a  mobility, dopravnej obslužnosti, interoperability, uplatnenia informačných a komunikačných technológií a ich vyhodnocovanie.

Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky:
Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií. IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií. Zastrešuje projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze pri rozhodnutiach v oblasti prevádzky, investícií, politík a regulácií.
Názov pozície: daňový analytik / analytička
Pomôž svojim zanietením odhaľovať daňové medzery a presnejšie odhadovať daňové príjmy. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.
Náplň práce

 

 • analýza daní v oblasti
 • prognóza daní
 • hodnotenie vývoja daní
 • kvantifikácia legislatívnych zmien
 • analýzy distribučných vplyvov
 • analytická práca na odhaľovaní daňových medzier
 • analýza daňových priznaní.

Názov pozície: makroekonomický analytik / analytička
Podieľaj sa na oficiálnych prognózach ekonomiky a svojimi analýzami prispej k lepšiemu chápaniu makroekonomického vývoja. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Náplň práce

 

 • analýza makroekonomického diania v oblasti:
 • prognóza makroekonomických indikátorov
 • hodnotenie makroekonomického vývoja
 • vplyvu fiškálnej politiky na ekonomiku
 • citlivostných scenárov vývoja ekonomiky
 • štrukturálnej miery nezamestnanosti
 • analýza finančných trhov a  financovania verejného dlhu
 • analýza bankového sektora a ostatných finančných inštitúcií.

Názov pozície: analytik / analytička výdavkov verejných financií
Pomôž  zvýšiť efektivitu  verejných výdavkov. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Náplň práce
 

 • zaujímavá a rôznorodá analytická práca na aktuálnych otázkach
 • analýza výdavkových politík z pohľadu hodnoty za peniaze
 • cost-benefit analýzy
 • spending reviews (hľadanie neefektivity, návrhy na zlepšenia)
 • výsledkové analýzy (hodnotenie prijatých opatrení)
 • príprava fiškálnych projekcii a kvantifikácia výdavkových opatrení
 • príprava Programu stability, Návrhu rozpočtového plánu a Národného programu reforiem
 • spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK)
 • neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Špecifikácia pozície
Funkcia: hlavný štátny radca - programový manažér, 2 miesta
Požadovaná špecializácia:
 

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa s matematicko-ekonomickým zameraním (financie, ekonomika, manažment)
 • silné analytické myslenie,
 • všeobecný ekonomický prehľad,
 • znalosť štatisticko-matematických metód,
 • veľmi dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (úroveň min. C1)
 • samostatnosť, flexibilita, zmysel pre zodpovednosť a tímovú prácu.

Pracovná náplň
 

 • spracovanie dát a analyticko-strategické výstupy,
 • spracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu,
 • hodnotenie výkonnosti operačného programu a podieľanie sa na príprave koncepčných a riadiacich materiálov,
 • spolupráca s Európskou komisiou pri revidovaní programových a iných riadiacich dokumentov operačného programu.

Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy:
Špecifikácia pozície
Funkcia: generálny štátny radca
Hlavné úlohy
 

 • tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách a vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie na úrovni ministerstva
 • koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva
 • koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva
 • s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa na príprave, implementácii a realizácii projektu ESO
 • plní úlohy v súvislosti s prípravou operačného programu Efektívna verejná správa 2014-2020 Navrhuje opatrenia na optimalizáciu
 • komplexne, analyzuje, vyhodnocuje a aplikuje pripravované štúdie, expertízy
 • komplexne monitoruje a analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení, expertíz
 • vypracováva odborné analytické materiály, odborné stanoviská k materiálom v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovania vlády SR
 • vypracováva strategické analytické materiály za účelom zefektívnenia procesov vo verejnej správe
 • analyzuje procesy výkonu verejnej správy a súvisiacu legislatívu
 • podporuje tvorbu projektovej dokumentácie k operačnému programu Efektívna verejná správa

Špeciálne požiadavky na výkon práce
 

 • ovládanie práce s PC, internetom a e-mailovým klientom,
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý,
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý,
 • vodičský preukaz – skupina B,
 • flexibilita, analytické myslenie, zvládanie záťažových situácií, vysoké pracovné zaťaženie.

Výstupy
 

 • tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva,
 • analýzy v súvislosti s prípravou a realizáciou operačného programu Efektívna verejná správa,
 • príprava stanovísk, podkladov a pozícií za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • koncepčné materiály,
 • riadenie zvereného portfólia oblastí,
 • organizačné a odborné zabezpečovanie podujatí
 • účasť na rokovaniach na národnej, nadnárodnej a EÚ úrovni.

Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz:
Požadovaná špecializácia štipendistu
Vzdelanie ekonomického smeru, prípadne matematicko-štatistické s aplikáciou ekonomickej vedy. Štipendista by mal byť zameraný na oblasť environmentálnej ekonómie, využívania nástrojov ochrany životného prostredia s ich prepojením na hospodárstvo krajiny, téme udržateľnej ekonomiky a ekonomického rozvoja. Je vítaný prehľad v moderných koncepciách v oblasti životného prostredia, práci európskych inštitúcií, práci medzinárodných inštitúcií a vývoja globálnych rokovaní o životnom prostredí. Vyžaduje sa znalosť ekonometrických a štatistických metód, skúsenosti s analýzou časových radov a panelových dát, cost-benefit analýzy. Poznanie a využívanie CGE modelov sú tiež vítané.
Špecifikácia pozície po ukončení štipendijného pobytu
Štipendista po absolvovaní pobytu bude zaradený do organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na odbor ekonomických nástrojov a analýz. Štipendista bude vykonávať úlohy analytika so zameraním na efektívnosť využívania environmentálnych nástrojov s modelovaním a odhadom dopadu na hospodárstvo Slovenskej republiky, ako aj interakcií na globálne prostredie a prostredie EÚ. Úlohou štipendistu ako analytika bude hľadať optimálne riešenia environmentálnych nástrojov a dizajnovať environmentálne a ekonomicky efektívne nástroje a opatrenia. Štipendista bude spolupracovať na tvorbe akčných plánov a stratégií v oblasti životného prostredia, pripravovať pozície za ministerstvo k navrhovanej slovenskej legislatíve, ako aj k legislatíve EÚ a k strategickým nelegislatívnym materiálom na úrovni Slovenskej republiky, EÚ v celosvetovom meradle.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Inštitút vzdelávacej politiky
Pozícia: Analytik / štatistik na Inštitúte vzdelávacej politiky
Hlavné úlohy
• Podieľanie sa na tvorbe strategických materiálov ministerstva a materiálov iných predkladateľov, vypracovávanie analýz, prognóz a koncepčných materiálov; hodnotenie efektívnosti výdavkov, hľadanie zdrojov neefektívnosti a návrh riešení na ich odstránenie v uvedenej oblasti; zhromažďovanie a spracovanie údajov; sledovanie a aplikácia najlepšej zahraničnej praxe do materiálov a politík ministerstva; ex ante a ex post hodnotenie vplyvu opatrení a politík ministerstva.

Požadovaná špecializácia
• vzdelanie najmä v oblasti vzdelávacej politiky, ekonómie, štatistiky, matematiky alebo verejnej správy
• analytické myslenie a záujem o vzdelávaciu politiku
• veľmi dobré ovládanie MS Word, Excel a PowerPoint
• základy štatistiky a znalosť niektorého zo štatistických programov výhodou (napr. Stata, R, EViews, SQL, atď.)
• plynulá angličtina slovom aj písmom
• dobrý písomný prejav, komunikatívnosť a zmysel pre spoluprácu
• samostatnosť a záujem rozvíjať sa, schopnosť plniť pracovné termíny
Úrad vlády SR – Analytická jednotka/Analytický inštitút
Špecifikácia pozície
Ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.)
Študijný odbor: ekonómia so zameraním na makroekonómiu alebo mikroekonómiu alebo ekonometriu alebo ekonómiu hospodárskej integrácie
 

Skočiť na začiatok stránky