Výtvarné umenie vo výskume

     Aj umelci sa tešia z modernejšieho vybavenia katedier či obnovenej historickej budovy z eurofondov. S najnovšími technológiami si k ich inšpirácii možno ľahšie nájdu cestu aj samotné múzy. Vedia o tom svoje aj na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa zapojila do dvoch projektov z operačného programu Výskum a vývoj.     
     Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie v Kremnici podporil Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 4,3 milióna eur. Projekt sa zameriava nielen na rekonštrukciu pôvodnej pamiatkovo chránenej budovy zo 16. storočia, ale najmä na dodávku informačno-komunikačných technológii (IKT). Využitím finančnej podpory Vysoká škola výtvarných umení posilnila predovšetkým výučbové nástroje, ktoré so zavedením nových technológií zariadenie značne zmodernizovali.
     Rektor školy Stanislav Stankoci zdôrazňuje aj posilnenie konkurencieschopnosti školy vďaka projektu, najmä v nadväzovaní zahraničných partnerstiev tak so vzdelávacími, výskumnými, ako aj inými inštitúciami. Prístrojové vybavenie pre výučbu je určené pre všetky katedry, predovšetkým však pre katedry intermédií a multimédií, textilnej tvorby, vizuálnej komunikácie, fotografie a nových médií. Využívajú ho aj pedagógovia a výskumníci, nielen študenti. „Jedinou technickou komunikačnou položkou v pôvodnom objekte bola pred rekonštrukciou iba telefónna linka,“ aj týmto zdôrazňuje rektor školy rozsiahle výstupy projektu.
     Zámerom ďalšieho ešte prebiehajúceho projektu s názvom Digitalizácia technologických procesov v dizajne je vytvorenie spoločnej technologickej platformy pre katedry aplikujúce výskum v oblastiach dizajnu nadväzujúcich na kreatívny priemysel. „Chceme najmä uspokojiť technologické a materiálové nároky a požiadavky katedry vizuálnej komunikácie, katedry dizajnu a katedry textilnej tvorby,“ objasňuje Stanislav Stankoci. Na aplikovaný výskum v oblasti digitalizácie technologických procesov na podporu dizajnu a umeleckej tvorby škola získala  takmer milión eur.  
     V rámci budovania infraštruktúry vysokých škôl a modernizácie ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu ukončilo aktivity 49 projektov implementovaných prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Z nenávratných finančných prostriedkov sa podarilo zrekonštruovať 3011 učební a 88 budov vysokých škôl.

Foto: VŠVU v Bratislave

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky