Vyšší plat pre pedagógov s druhou kvalifikačnou skúškou

02.11.2009

     Už od 1. novembra 2009 sa vďaka novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch zvyšuje plat prvým učiteľom. Ide spolu o 4 693 pedagógov, ktorí sú zaradení do 11. alebo 12. platovej triedy a v minulosti absolvovali II. kvalifikačnú skúšku.
    
Väčšine z nich (4 123) sa plat zvýši o 57,50 €, keď ich platová tarifa stúpne z 575 € na 632,50 €. Až o 61 € si prilepší ďalších 570 učiteľov zaradených v 12. platovej triede, ktorej tarifa sa zvyšuje na 676,50 € zo súčasných 615,50 €. Ministerstvo školstva zo svojho rozpočtu na takéto zvýšenie do konca roka 2009 vynaloží celkovo 735 409 €.
Prijatý zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nadobúda účinnosť 1. novembra 2009. Prvýkrát sa tak legislatívne komplexne upravuje postavenie učiteľov a systém ich kariérového rastu. Zákon pedagógom umožňuje na základe ďalšieho vzdelávania alebo tvorivej činnosti získavať kredity, ktoré sa následne premietnu do ich odmeňovania.

Bratislava 2. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku