Vysoké školy sa ešte stále môžu uchádzať o viac ako 100 miliónov eur zo štrukturálnych fondov EÚ

  • Dátum: 08.10.2009

     Až do 19. októbra 2009 môžu vysoké školy podávať projekty na zlepšenie svojho vybavenia a infraštruktúry v rámci operačného programu Výskum a vývoj. V tento deň sa uzatvorí  výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorej cieľom je podporiť investície na budovanie či modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT), IKT sietí a prístrojov, vybavení a zariadení využívajúcich IKT.
     Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy sú v tomto prípade verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Záujemcovia zo 7 samosprávnych krajov (s výnimkou Bratislavského kraja) sa môžu celkovo uchádzať o viac ako 102 mil. EUR. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 3 320 000 EUR, maximálna 5 645 000 EUR.
     Od 24. septembra 2009 do 16. októbra 2009 je na webovej stránke Agentúry možné prostredníctvom elektronického rezervačného systému vybrať si termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti k výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Je to príležitosť pre žiadateľov v rámci tejto výzvy, ktorá im umožňuje vopred sa vyvarovať zbytočných chýb a nesprávnych riešení otázok či relevantnosti príloh v ich projekte.
     Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 1. októbra 2009 do 16. októbra 2009 vo všetkých regionálnych kanceláriách agentúry (Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Nitra, Zvolen, Košice, Prešov). Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií pre aktuálnu výzvu obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, s časovým limitom 90 minút.
     Zvýšeniu informovanosti žiadateľov a orientácii v danej oblasti napomôže i aktuálne zverejnenie odpovedí na často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o NFP Opatrenie č. 5.1: Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Kód výzvy: OP VaV - 2009/5.1/03 na webovej stránke Agentúry.

Bratislava 8. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku