Vysoké školy majú určené limity na štúdium externistov

15.07.2009

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila limity súm pre verejné vysoké školy na zabezpečenie bezplatného štúdia externistov. V rámci týchto limitov budú môcť prijímať študentov na bezplatné externé štúdium. Na akademický rok 2010/2011 vyčleňuje vláda na tento účel 8,144 mil. eur, na rok 2009/2010 bola určená suma 7,568 mil. eur.
    
Verejné vysoké školy môžu podľa zákona 131/2002 od externých študentov požadovať školné. Na základe určených limitov školy do 31. októbra rozhodnú, ktoré študijné programy v externej forme zabezpečia bezplatne.
     Po zohľadnení počtu študentov, ekonomickej náročnosti programov, kvality a uplatnenia absolventov boli limity stanovené nasledovne:
- Univerzita Komenského v Bratislave 1 572 876 eur,
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 438 279 eur,
- Prešovská univerzita v Prešove 352 981 eur,
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 292 eur,
- Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 216 623 eur,
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 397 319 eur,
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 407 821 eur,
- Trnavská univerzita v Trnave 221 842 eur,
- Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 186 696 eur,
- Technická univerzita v Košiciach 791 112 eur,
- Žilinská univerzita v Žiline 529 347 eur,
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 193 166 eur,
- Ekonomická univerzita v Bratislave 423 263 eur,
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 422 606 eur,
- Technická univerzita vo Zvolene 231 671 eur,
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave 128 370 eur,
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 86 464 eur,
- Akadémia umení v Banskej Bystrici 65 415 eur,
- Katolícka univerzita v Ružomberku 261 739 eur,
- Univerzita J. Selyeho v Komárne 55 610 eur.

     Na základe vládou schváleného materiálu bude Slovenská republika spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Ide o koncepciu možnej spolupráce, ktorá vytvára základ na uzatvorenie oficiálnej dohody o spolupráci medzi SR a ESA.
    
ESA je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať a propagovať využitie vesmíru koordinovaním vesmírneho výskumu a technológií medzi jednotlivými európskymi štátmi výlučne na mierové účely. Výsledky výskumov ESA ovplyvňujú ochranu životného prostredia, využívanie prírodných zdrojov, mobilitu ľudí a tovarov, ale aj bezpečnosť obyvateľstva. Spolu s Európskou úniou chce posilniť hospodárstvo a skvalitňovať život občanov EÚ.

Bratislava 15. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku