Vysoké školy a SAV majú už len dva týždne na podanie projektov

10.08.2009

Termín uzávierky vyhlásených výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú určené pre vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied (SAV) a jej ústavy, sa blíži. Do 24. augusta 2009 môžu oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj využiť možnosť predbežnej kontroly formálnej správnosti. 

Dve výzvy na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“ motivujú k spolupráci medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni. Orientované sú na podporu inovatívnych foriem vzdelávania, skvalitnenie študijných programov vysokých škôl a na rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Aktivity môžu žiadatelia zamerať taktiež na zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl.

Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria študenti štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia, doktorandi a postdoktorandi, manažment vysokých škôl, ale aj zamestnanci pôsobiaci vo výskume a vývoji na vysokých školách, v SAV a v jej ústavoch. Prvá výzva pokrýva územie SR okrem Bratislavského kraja, pre Bratislavský kraj je určená druhá výzva.

Na obe je vyčlenená finančná pomoc 36 miliónov eur, pričom minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je stanovená na 250 000 eur a maximálna na 1 000 000 eur. Dĺžka trvania projektu musí byť v rozpätí 18 mesiacov až 36 mesiacov. Podrobnejšie informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk.

 

V týchto dňoch si môžu žiadatelia prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke agentúry vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí a jej príloh. Kontrolu budú vykonávať pracovníci agentúry vo všetkých regionálnych informačných kanceláriách na Slovensku.

Bratislava 10. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku